Hva må jeg gjøre for å få sentral godkjenning?

Hva må jeg gjøre for å få sentral godkjenning?

Kvalitetskontroll

16. aug 2022 | 7 min read

sentral godkjenning

Flere og flere bedrifter velger å få sentral godkjenning, men hva er det du må gjøre for å få det til?

Vi har laget en smørbrødliste av hva som er kravene for å bli godkjent for ansvarsrett.

Kravene til seriøsitetsvilkår

Seriøsitetsvilkår skal bidra til å øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen og omfatter vilkår av stor samfunnsmessig betydning. Vilkårene gjenspeiler foretakenes evne og vilje til lovlig drift. Vilkårene påfører ikke foretakene noen ytterligere plikter utover de plikter ethvert foretak allerede har etter skatteloven, merverdiavgiftsloven mv.

Mva-registrering

Registreringspliktige foretak skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Mva-Meldinger

Pliktige skattemeldinger for merverdiavgift (mva-meldinger) skal være levert de siste seks måneder. 

Restanser

Foretaket skal ikke ha forfalt og ubetalt skatt, forskuddstrekk, merverdiavgift eller arbeidsgiveravgift. Foretaket kan dokumentere betalingsutsettelse etter skattebetalingsloven §15-4. 

HMS

Elektronisk erklæring om at foretaket oppfyller internkontrollforskriftens krav til HMS. Kvalitetskontroll sitt kvalitetssystem tilfredstiller systemkravene til internkontrollen. 

Antall ansatte

Antall ansatte innmeldt i Aa-registeret, jf. forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret §5, skal innhentes og vises. Unntak: enkeltpersonforetak.

Kravet til fast ansettelse 

Ved søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket. Det skal også dokumenteres at faglig leder oppfyller krav til relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. 

Fast ansettelse kan dokumenteres ved: 

  • Bekreftelse på ansettelsesforholdet 
  • Arbeidsavtale/arbeidskontrakt 
  • At faglig leder er innehaver i enkeltpersonforetak 

 

Kravene til utdanning og praksis 

Foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesak, skal ha faglig ledelse med eksamen eller annen bestått prøve som er relevant for foretakets ansvarsrett.

Under ser man en oversikt over de ulike tiltaksnivåene:

tiltaksklasser

Relevant praksis

Fagområdet
Relevant og dekkende praksis.

Tiltaksklassen
Praksis av tilsvarende kompleksitet, konsekvens og vanskelighetsgrad. 

Oppdatert praksis
For tiltaksklasse 1 og 2 vil oppdatert praksis normalt si praksis fra de siste 10 år. For tiltaksklasse 3 vil oppdatert praksis normalt si praksis fra de siste 15 år. 

Utdanningen og praksisen bygger på
Relevant utdanning og praksis skal tilhøre samme person. Praksis skal bygge på utdanningsnivået som kreves. 

Praksis før/etter endt utdanning 
Praksis skal normalt være opparbeidet etter endt utdanning. 

Kravene til kvalitetssikring 

Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral godkjenning skal ha skriftlige rutiner for kvalitetssikring for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. 

Kvalitetssikringsrutiner skal være et hendig verktøy for foretak, hvor aktiv bruk av rutiner vil være med på å bidra til bedre kvalitet på sluttproduktet. Enhver bedrift er unik og har sin måte å gjøre ting på. Derfor rutinene tilpasses bedriftens praksis og godkjenningsområder.  

Sjekklister, Bildedokumentasjon, Avviksbehandling er verktøy som kan brukes for å dokumentere hvordan kravene blir ivaretatt.

Vi hjelper deg!

Dersom din bedrift ønsker å søke om sentral godkjenning så hjelper vi dere. 

Les mer om bistand ved sentral godkjenning her!

 

E-bok - HMS sjekkliste