Hva er de 3 viktigste lovene og forskriftene jeg som er håndverker må forholde meg til?

Hva er de 3 viktigste lovene og forskriftene jeg som er håndverker må forholde meg til?

Bjørn Erik Fjeldstad

19. jan 2023 | 7 min read

lover og forskrifter håndverkere må forholde seg til

Som håndverker er det en rekke lover og forskrifter du må følge - kjenner du dem, og dokumenterer du dem godt nok til at du kan vise fram hvordan du jobber og hva som er gjort hvis du får tilsyn, eller hvis kunden reklamerer på en jobb du har gjort?

Her får du en kort oversikt over de 3 viktigste lovene og forskriftene du må følge enten du er et enkeltpersonforetak eller er leder for en bedrift med flere hundre ansatte.

1. Byggherreforskriften 

Byggherreforskriften beskriver byggherrens ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplasser og omhandler all bygge- eller anleggsvirksomhet. Dette gjelder enten du er et enkeltpersonforetak eller om du leder en bedrift med mange hundre ansatte. 

Inn under denne forskriften ligger mange områder som du må jobbe systematisk med, og som må kunne dokumenteres og følges opp som en del av de daglige rutinene i bedriften. Det gjelder blant annet å utarbeide rutiner for bedriften, opplæring rundt forskriften, HMS-kort og kontroll på byggeplassen m.m. 

Les også: Hvordan kan jeg ivareta de lovpålagte kravene i bygg- og anleggsbransjen?

2. Internkontrollforskriften

I internkontrollforskriften stilles det krav til hvordan du skal jobbe systematisk med å håndtere og dokumentere helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i bedriften din. 

Hensikten med forskriften er å fremme sikkerhet og et godt arbeidsmiljø for de ansatte, i tillegg til å verne mot helseskader fra produkter som brukes, og å verne miljøet mot forurensning. 

Forskriften stiller tydelige krav til at HMS-arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med de ansatte i virksomheten og representantene deres, og stiller tydelige krav til hva som skal dokumenteres skriftlig. 

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

Dokumentasjon Påkrevet?

1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten

– Nei

2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer

– Nei

3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes

– Nei

4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet

må dokumenteres skriftlig

5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

må dokumenteres skriftlig

6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

må dokumenteres skriftlig

7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen

må dokumenteres skriftlig

8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

må dokumenteres skriftlig

Tabellen er hentet fra Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5: Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon.

3. Saksbehandlingsforskriften

I forskriften om saksbehandling og kontroll i byggesaker finnes regelverket som handler om hvordan saksbehandling og gjennomføring av byggesaker skjer på en forsvarlig og effektiv måte. Her reguleres hvordan du går fram i en byggesak og hvilke instanser som skal involveres. 

Forskriften gir grunnlag for forberedelse av søknader og meldinger, hvordan arbeids- og ansvarsdelingen skal foregå, og hvordan det føres tilsyn fra kommunene på en effektiv og oversiktlig måte. 

Forskjellige typer tiltak er beskrevet, som for eksempel hvilke tiltak som er meldepliktige og hvilke som er søknadspliktige. Hvordan du skal forholde deg til naboer og fagmyndigheter, hva som skal varsles og til hvem er også regulert i denne forskriften.

Les om hvordan Kvalitetskontroll holder deg oppdatert på lovpålagte krav

Konklusjon

Det er mange lover og forskrifter du som er håndverker skal forholde deg til, og det er lett å miste oversikten. Dokumentasjon av at du jobber systematisk med disse forskriftene i bedriften din, i form av et kvalitetssystem, vil sikre deg som er håndverker at du kan vise fram hva som er gjort og hvordan. I tillegg vil du sørge for at de som jobber for deg har et trygt arbeidsmiljø, noe som senker faren for ulykker og sykefravær. 

 

Gratis demo