Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1 januar 2024.

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1 januar 2024.

Cecilie

24. jan 2024 | 5 min read

Bilde av to byggfagarbeidere på jobb. Én peker mot stillas.

Fra 1. januar 2024 har arbeidsmiljøloven gjennomgått viktige endringer for å styrke ansattes rettigheter. Verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) spiller en sentral rolle i dette. De fungerer som bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sikrer helse, miljø og sikkerhet, og har ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø. Forståelsen av disse rollene og de nye lovendringene er avgjørende for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

 

Hva er verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU)?

Arbeidstilsynet definere verneombud som et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, så de kan samarbeide om å skape en trygg arbeidsplass gjennom helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS). Verneombudet har mulighet til å stanse arbeidet ved umiddelbar fare for liv og helse. 

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) har som ansvar å arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet (Arbeidstilsynet, 2024)

 

Endringer i regelverket om verneombud 

Den 1. januar 2024 kom det nye endringer i arbeidsmiljøloven angående verneombud. Nå gjelder følgende:

  • Virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning( § (endret 6-1. 1.)

  • Verneombudets oppgaver omfatter også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten (§6-2. 1. får tilføyelse).

  • Det stadfestes at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale miljø (§6-2. 2. får derfor ny bokstav f).

Endringer i regelverket om arbeidsmiljøutvalg

Den 1. januar 2024 kom det også nye endringer i arbeidsmiljøloven angående arbeidsmiljøutvalg. Nå gjelder følgende:

  • Det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med minst 30 arbeidstakere, eller i virksomheter med 10-30 arbeidstakere når en av partene i virksomheten krever det.

  • Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med færre enn 30 arbeidstakere. 

 

Ta Verneombuds-kurs hos vår samarbeidspartner BHT Bergen! Kurset gir grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMSarbeidet.